Âlem-i ma´nâda seyrân eyledim

Ağustos 7, 2017

Âlem-i ma´nâda seyrân eyledim
Erenler cemine erdik elhamdülillah
Dolandı bâdeler ilm ü irfânda
Nûş ettim meyinde elhamdülillah

Âlem-i ma´nâda seyrime erdim
Erenler yüzünü nûrunu gördüm
Eğilip destine niyaz-bent oldum
Erdim muradıma elhamdülillah

Âlem-i ma´nâda ilmi devrânım
Cemâlin nûruna meftun hayranım
Derdimin dermanı sensin sultanım
Seyrettim nûrunu elhamdülillah

Âlem-i ma´nâda seyrâna geldim
‘Ene’l-Hak’ deyip dârına durdum
Üçler beşler yedileri gördüm
Nûş ettiler destinden elhamdülillah

Aliyyü’l-Mürteza ben sana dedim
Nice kimselerin cârına erdin
Aşkın bâdesini meyinde verdin
Mest ü hayran oldum elhamdülillah

Âlem-i ma´nâda bir dîdâr gördüm
Hâk ü turâbına yüzümü sürdüm
Bu aşkı ey cânım ben sana verdim
İkrârım sendedir elhamdülillah

Bir ismin Haydar’dır bir ismin kerrar
Gönül bir noktada eyledi karar
Âşıklar yârini durmadan arar
Meylimi sana verdim elhamdülillah

Âlem-i ma´nâda mürvete geldim
Cemâlini görüp hikmete daldım
Ol mey demini destinden aldım
Nûş ettik destinden elhamdülillah

Hasan ile Hüseyin kıblegâhımdır
Erenler vahdeti Hakk’ının rahıdır
Gördüğüm seyrâna kırklar bağıdır
Kokladım gülünden elhamdülillah

Muhammed Ali’nin nûrunu gören
Ol erenler bağında seyrâna eren
Cân u serinden geçip irfâna giren
Ol dîdârı gördüm elhamdülillah

Âlem-i ma´nâda ilm-i tevhîdin
Doksan bin âyet kelâm beyitin
Sırr-ı hakîkatin künhünü bildin
Erenler cemine erdik elhamdülillah

On iki imamların vasfı dâim dilimde
Erenler bağında gonca gülünde
Bülbüller ötüşür seher yelinde
Bülbül gibi zâra düştük elhamdülillah

Dört kapı kırk makam on iki erkân
On yedi kemer-best orada tamam
Âlemlerin sultanı el aman aman
İntizârım sanadır elhamdülillah

Üçler beşlerin hüsnü rahında
Yediler on iki kırklar yolunda
Seyreyledik erenlerin cânân bağında
Cemâlini gördüm elhamdülillah

On iki bahçenin nûrunu gördüm
Kırk sekiz kapının gülünü derdim
Çok şükür eşiğine yüzümü sürdüm
Ol dîdârı gördüm elhamdülillah

Âlem-i ma´nâda ilm-i vahdette
Seyreyledim nûrunu bağ-ı destinde
Dört kitap hatm olmuş anın postunda
Maksuduma erdim elhamdülillah

Kemter Yusuf dertli çok şükür erdim
Âlem-i ma´nâda pirimi gördüm
Ol hâk-i pâyine yüzümü sürdüm
Eriştim menzile elhamdülillah