Âlem-i ma´nâda seyrim içinde

Ağustos 7, 2017

Âlem-i ma´nâda seyrim içinde
Bir hüsnü dilber dîdârı gördüm
Aklımı başımdan alan var benim
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Âlem-i ma´nâda ilm-i devrânım
Gece gündüz hasretinden yanarım
Âşık oldum ol gül yüzlü yârime
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Ol güzel yârimin aslını sordum
Ol kırklar ceminde yârimi buldum
Hâk ü turâbına yüzümü sürdüm
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Sâkînin elinde câmı nûş ettim
Arayıp maksûdum cânânı buldum
Didelerim nemlendi gül benzim soldu
İki dilber gördüm biri elif biri mimdedir

Ol güzel irfânda kemer-best oldum
Seni seven âşıklar ey cânım noldu
Ol güzel irfânda dâr-ı Mansur oldum
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

İki dilberin aslı nûr oldu
Cemi‘ vahdet nûrunda doldu
Ol ilm-i deryayı noktada buldu
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Aklımı aldı divâne eyledi
Aşkın bâdesini nûş ettik dahi
Âlemin burcunda şems ile mahı
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Zemîn ü âsuman burc-ı cihânda
İlm-i kuran okundu diller mahında
Yârimi seyrettim gönül bağında
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Deryalar ummanlar coşup çağladı
Âşık olan bu cihânda ağladı
Bu ilm-i vahdette yârimi gördüm
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Vahdet bahçesinde goncalar derdim
Çok şükür cemâli yüzünü gördüm
Meylimi ol güzel yârime verdim
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Bu kevn ü cihânı var etti dahi
Âleme doğmuş şems ile mahi
Bezm-i hakîkatin vahdettir mahı
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Yârin elinden goncalar aldım
Mecnûn edip beni sahraya saldın
Gönlümü ey can ikrâra bağladım
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

İkrârım imanım ben sana verdim
Lâl ile gevher deryasında daldım
Sen Hak’sın ey yâr aslını bildim
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Bu gevher deryasında ey cân olanlar
Yâr uğrunda cân ile serini verenler
Arayıp da cevâhir sarrafın bulanlar
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Gonca-yı vahdette gülünü aldı
Ârifler bu ilm-i deryaya daldı
Kimini imana kimini gümana saldı
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Gâhî elif gâhî mimde göründü
Gâhî arşta gahî Tûr’da göründü
Cem-i vahdette irfânı kurdu
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Fehmeyle kendini sen kendine gel
Bir noktadır bu işin aslı ey dilber
On sekiz bin âleme olmuştur yâr
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Ol çarh-ı gerdûnda ilm-i devrânda
Büryan oldu sînem aşk ile nârda
Gözüm yaşı akar derya-yı gülde
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Yüz bin güzel olsa cânım neylerim
Gece gündüz sevdiğimi söylerim
Mecnûn gibi sahra çölde beklerim
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Âşıkların ma´şûku hüsnü sen oldun
Miracın yolunda şîr olup durdun
Bin bir kelâm Tûr’da Mûsa’ya sordun
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Cimcime-i gergeri ummanda sordum
Gerçi ‘kün’ emri ile cihânı kurdun
Be’nin altındaki nokta yâr sen oldun
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Cemâlin gösterip aklımı aldın
Cem-i vahdeti bir noktada gizlendin
Selmân-ı Fârisî’nin destinden aldın
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Bir ismin Haydar’dır bir ismin Kerrâr
Gönül divânesi yârini arar
Deryalar ummanlar eyledi karar
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Kevn ü cihânın binasını kurdun
Gâhi ressam gahî mimar sen oldun
Ledün ilminde sen bir nokta oldun
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Aslı bir noktadır cem-i varlıkta
On sekiz bin âlem var oldu kaf ile nunda
Sırr-ı ‘küntü kenzin’ aslı bir arada
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Bin bir ismi var güzel dilberin
Gönül divânedir neyler ağyârı
Âşık olan terkeyler büsbütün varı
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Kerremnâ sûresi diller vasfeyler
On sekiz bin âlem seni hem söyler
Cismin bir noktadır aslını gizler
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

fiâh-ı merdân Ali ben sana dedim
Yüz dört kitabı veçhinde gördüm
Mansur gibi ‘ene’l-Hak’ deyip durdum
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir

Kemter Yusuf dertli izini izle
Oku dört kitabı yârı vasfeyle
Her zaman imdâdı pirinden dile
İki dilber gördüm biri elif biri mimdir