Âlemi bir seyrân eyle

Ağustos 7, 2017

Âlemi bir seyrân eyle
fiems ile kamer doğdu bugün
Burc-ı nikâbını nazar eyle
Mihr ile mah doğdu bugün

Hüsn-i cemâlini gördüm
Nûruna salavât verdim
Yarama hem tabib oldum
fiems ü kamer doğdu bugün

İlim ile vahdet eyledi
Aşk ile devrân eyledi
Âlemi seyrân eyledi
fiams ü kamer doğdu bugün

Âlemi hitab eylemiş
Kuranı tasvîr eylemiş
Âşıklar yâri söylemiş
Mihr ile mah doğdu bugün

İlm-i câvidandan bilen
Aşk ile sırrında duran
Arayıp dostunu bulan
fiems ü kamer doğdu bugün

Sahrayı vahdet eylemiş
Mecnûn gör nice beklemiş
Yarayı merhem eylemiş
Mihr ile mah doğdu bugün

Yedi hat mushafı gördüm
İlm ile tevhidde durdum
Dört kitabı anda gördüm
fiems ü kamer doğdu bugün

Bu ilmi vahdetten oku
Sâdık ol ikrârında dur
Hakk’ı özünde ara bul
Mihr ile mah doğdu bugün

Mansur gör ‘ene’l-Hak’ dedi
Bu sırr-ı mübheme erdi
O Hakk’ı kendinde gördü
fiems ile kamer doğdu bugün

Ol dilberin cemâlinde
Hikmet vardır kelâmında
Âriflerin ilhamında
Mihr ile mah doğdu bugün

İncil’den Elya görenler
Ol yâre meylin verenler
Gonca gülünü derenler
fiems ile kamer doğdu bugün

Hüsn-i dilber cism-i cânân
Ahdiyle peymânını veren
âb-ı hayattan dolu içen
Mihr ile mah doğdu bugün

Âşıkların zâr eylemiş
Dünyayı dâr eylemiş
Âriflerin gör neylemiş
fiems ile kamer doğdu bu gece

Ümmü’l-kitaptır cemâli
Arayıp yâri bulanı
Sırr-ı vahdette duranı
Mihr ile mah doğdu bugün

Kemter Yusuf yârim buldum
Hâk u turâbına yüzüm sürdüm
İlm ü irfânında cânân durdum
fiems ile kamer doğdu bugün