Ârif ol kelime-yi tevhîdi dinle

Ağustos 5, 2017

Ârif ol kelime-yi tevhîdi dinle
Doksan bin kelâmın mürşidi kimdir
On sekiz bin âlemin atasın bildim
Ve’d-duha sûresi hangi gün geldi?

Allemü’l-esmânın aslını bildim
Altı bin altı yüz altmış altı âyeti gördüm
Doksan bin kelâm yüz on dört sûreyi sordum
Esmâü’l-hüsnâya hangi gün geldi?

Bu aşk ilâhidir bahrine saldı
Ârifler orada dersini aldı
Kaç bin sene Âdem balçıkta kaldı
İncil de İsâ’ya hangi gün geldi?

Elestü bezminde ‘belî best’ dedim
İkrârımı güzel pirime verdim
Sekiz yüz bin kanadı hangi mahlukta gördün
Zebur da Davud’a hangi gün geldi?

Elli yedi bin âşık cânım neyledi
Yüz yirmi bin kelâmı kim söyledi
Kaç bin yıl Cebrâil cevlân eyledi
Tevrat da Mûsa’ya hangi gün geldi?

İlm-i câvidânı kimler okudu
Doksan bin kelâmı cânım kim sordu
İlm-i vahdet hocası nice oldu
Kuran da Muhammed’e hangi gün geldi?

Bu ilm-i ledünde dersimi aldım
Bezm-i hakîkat bahrine daldım
Yetmiş bin yıl dost âlemde kaldım
Yedullah âyeti hangi gün geldi?

Bu ilm-i metinde karar eyledim
Bu ilm ü irfânı pirimde gördüm
Bir ikrâra bend olup hey cânım durdum
Ol sûre-yi Rahman hangi gün geldi?

Kemter Yusuf dertli gel cevlân eyle
Yirmi dokuz hurûfu vahdette söyle
Bezm-i hakîkati noktada birle
Ol Fatiha sûresi hangi gün geldi?