Atamın belinden geldim cihâna

Ağustos 7, 2017

Atamın belinden geldim cihâna
Yandı ciğerlerim döndü büryana
Bu dünya fânîdir benzer bir hana
Çarh-ı devrân döner gider bu günler

Annemin karnında ben neler gördüm
Bu fânî dünyada hicrâna daldım
Köşe-yi vahdette eğlenip kaldım
Bir kapısız haneye indirdin beni

Annemin karnında hey cânım geldim
İlm-i ledünde dersimi aldım
Çâr anâsır şeş ciheti bildim
Aslı bir noktaya indirdin beni

Kızıl güllerin bir deste oldu
Çâr anâsır şeş cihette eğlenip durdun
Kuran-ı nâtıkı orada okudum
Bu çarh-ı gerdûna getirdin beni

Fehmettim kendimi kendimde bildim
Çâr anâsır şeş ciheti ma´mur ettin
Bu feyz-i âlem hüsnüne erdim
Bu fânî dünyaya getirdin beni

Beş yaşıma gelip kendime erdim
On yaşımda sırr-ı vahdeti bildim
On beş yaşında güllerin derdim
Böyle bir hicrâna saldın beni

On beşine yirmisine erince
Otuz ile kırk yaşına girince
Açılmış gonca güllerini derince
Terk-i diyâr eyledin beni

Altmış ile yetmiş devrândır benim
Seksen ile doksan seyrândır benim
Yüz bir yaşıma aman girince
Gonca güllerim soldurdun benim

Yüz bir yaşımda ey can neyledim
Feleğin bendine düşürdün beni
Âkıbetin mevt olduğunu bildim
Bu vefâsız dünyaya getirdin beni

Fehmeyle kendini âkıbet mevt olur
Amel defterlerin bir gün sorulur
Akan ırmakların anda durulur
Bu hicrânı âleme getirdin beni

Kemter Yusuf dertli gel hicrân eyle
fiu fânî dünyaya bir nazar eyle
Bu ilm-i dünyayı bir devrân eyle
Feleğin zârına düşürdün beni