Bâ-yı bismillahtır senin cemâlin

Ağustos 7, 2017

Bâ-yı bismillahtır senin cemâlin
Elestü hitapta sana ikrârım
Seyreyledim can içinde cânânı
Kaldır nikâbını yâr ağlatma beni

Doksan bin perdeyi reftâr eylesen
El-Etâ sûresini cânân okusam
Kul olsam senin kapında dursam
Kaldır nikâbını yâr ağlatma beni

Bu sırr-ı küntü kenzin cismi sen oldun
Doksan bin perdenin altında durdun
Gönüller tahtına sen sultan oldun
Kaldır nikâbını yâr ağlatma beni

Semra süresinin hatm-ı Kuran’ı
Benim arzumanım hüsnü dîdârı
Seni seven âşık terk eyler varı
Kaldır nikâbını yâr ağlatma beni

Mah cemâl dîdârın dahi göreydim
Can ile serimi kurban edeydim
Ol ilm-i hikmetine ereydim
Kaldır nikâbını yâr ağlatma beni

Güzeller mahı ey hüsnü dilber
Elli yedi bin âşığa sen oldun dilber
Burc-ı âsumanda görmüşüm dîdâr
Kaldır nikâbını yâr ağlatma beni

Kemter Yusuf dertli dîdârın gördüm
Ezeli ebedi meylimi verdim
Yaralar Lokman’ı cânân sen oldun
Kaldır nikâbını yâr ağlatma beni