Benzer

Ağustos 7, 2017

Erbâb-ı irfândan dersini alan
Dört kitabı okumuş ummana benzer
Mecnûn olup sahrasını bekleyen
Saçı Leylâ’sı hoş Mevlâ’ya benzer

Yirmi sekiz hurûf doksan bin virdi
İlahi sırrını biz elifte derdik
Elestü bezminde biz ikrâr verdik
Dört kitap içinde Haydar’a benzer

On iki noktada güzel benim var
Bir elifin üç yüz altmış altı dalı var
Doksan bin hicapta güzel yolun var
Elif seyrânında Allah’a benzer

Küntü kenzullah’ın aynen beyanı
On sekiz bin âlemin olmuştur canı
Yüz yirmi dört bin ilmin odur sultanı
Ma´nâ-yı sırrında Ali’ye benzer

Kemter Yusuf mecnûn bir vech-i dilbere
Mansur ‘ene’l-hak’ dedi erdi dîdâre
Âşık olan meylini vermez ağyâre
İlm-i hakîkatte hünkara benzer