Bir güzelin aşkı vardır serimde

Ağustos 5, 2017

Bir güzelin aşkı vardır serimde
Gözlerim yolları gelmez cihâne
Ne kadar methetsem onca güzeldir
Sûre-yi er-Rahman’dır yâr yüzün yüzün

Bu vech-i âlem nûrunda durdu
On sekiz bin âlem onda var oldu
‘Kerremnâ’ âyeti diller okudu
El-etâ sûresi yâr yüzün yüzün

Yedi âyet yedi mushaf yedi hat
Yedi nokta ile eyledi zat
Yirmi sekiz hurûftadır mevcûdât
‘Elif lâm mim’ yâr yüzün yüzün

Otuz iki hurûfun aslını sordum
Kâhi vahdet kâhî Tûr’da okudum
İsmin âşikâre kendin pinhânda durdun
Esmâü’l-hüsnâdır yâr yüzün yüzün

Bu ilm-i câvidânın bahrine daldım
İlm-i ebceti vahdetten aldım
Kevn ü âlem anda okundu
fiems ü Kamer yâr yüzün yüzün

Bâ-yi bismillahi canân okudum
Çâr enâsır şeş cihâtı buldum
Lâ-mekân elinde ol Tûr’da durdum
Arş-ı Rahmân’dır yâr yüzün yüzün

Meylimi vermişim Aslı dilbere
Pervâneyi dönderdin aşkı ile nâre
Menim arzumânım hüsn-i didâre
Kürretü’l-ayndir yâr yüzün yüzün

Güzeller mahı cânım sen oldun
Ol sırrı vahdeti hüsnünde buldum
Doksan bin kelâmı Miraçta saydın
Arş u semâvâttır yâr yüzün yüzün

Nikâbını kaldırıp yüzünü görsem
‘Ene’l-Hak’ deyip dârında dursam
Kelâm-ı hikmette hâlimi sorsan
Feyz-i yedullahdır yâr yüzün yüzün

Elestü hitâpta ‘beli best’ dedim
Ezelden meylimi ben sana verdim
Üçler beşler yediler çağına erdim
Yüz on dört sûredir yâr yüzün yüzün

Yedi nokta on yedi harfi bildim
Çok şükür maksûdumda dîdâra erdim
Sırr-ı küntü kenzin ben sende buldun
Ol ümmü’l-kitâptır yâr yüzün yüzün

Yirmi dokuz hurûfun aslı sen oldun
Vücûdu’l-esmâyi nûrunda doğdu
Kırklar meydanında ben seni buldum
Kef ile nun’dur yâr yüzün yüzün

Bu ilm ü hikmeti bahrinden aldım
On sekiz bin âlemi cihâna saldın
Doksan bin hicâbet esrarda kaldın
Sebb‘u’l mesânîdir yâr yüzün yüzün

On iki noktadır senin cemâlin
Seni seven âşık neyler ağyârın
Gönül bülbül gibi eyler hemzârın
Bin dört yüz hecedir yâr yüzün yüzün

Kemter Yusuf dertli ey cânım aldım
Bağlandım ikrâra elestten kaldım
Bu aşkın bahr u ummanına daldım
Heft âyettir yâr yüzün yüzün