Cemâlin benzettim bir gonca güle

Ağustos 7, 2017

Cemâlin benzettim bir gonca güle
Yâr aşkından döndüm bülbüle
Meni Mecnûn ettin düşürdün dile
Seher yeli sevdiğimden ne haber

Benim sevdiğim şâhlar şâhıdır
On sekiz bin âlemin şems ü mahıdır
Ehl-i Müminlerin kıblegâhıdır
Seher yeli gül yüzümden ne haber

Seni seven âşık gülmez mi dersin
Gönül yaralıdır her an inlesin
Eflatun gerek ki hâlimden bilsin
Seher yeli sevdiğimden ne haber

Ahmet derler ol güzelin adına
Doyamadım ol hûbun cemâline
Düşürme ehl-i beyti hoyrat eline
Seher yeli nazlı yârdan ne haber

Gör ki neler gelir garip başıma
Akıl ermez ol güzelin işine
Gündüz hayalimde gece düşümde
Seher yeli gül yüzlümden ne haber

Kimseler bakmıyor çeşmim yaşına
Âşık oldum cemâline nûruna
Akıl mı erer ol güzelin sırrına
Seher yeli sevdiğimden bir haber

Kemter Yusuf dertli boynum bükerim
Didelerde kanlı yaşlar dökerim
Erzincan vilâyeti Beybağı’dır yerim
Seher yeli nazlı yârdan ne haber