Çok zamandan beri dostu gördüğüm yok

Ağustos 7, 2017

Çok zamandan beri dostu gördüğüm yok
Feryâdım ile zâr olmuş bu dünya bana
İçeydim bâde-i aşkı hem destinde
Hicrân ile zâr olmuş bu dünya bana

Cemâlini görmüşüm meyl-i âlemde
Terk-i diyâr olmuşum hüsnü ile zârda
Aşk-ı vahdet ile ummanda gölde
Feryâd ile zâr oldu bu dünya bana

Bu dünya kalmadı şirin dilbere
Süleyman hükmeyledi cinn ü meleğe
Âkibetin mevt olur aldanma hele
Hicrân ile zâr oldu bu dünya bana

Dünya fânîdir geçer günlerim
İskender-i Zülkarneyn olsam neylerim
Pervane gibi döner yâri gözlerim
Feryâd ile zâr oldu bu dünya bana

Zaloğlu Rüstem gibi pehlivan ne oldu
İskender Süleyman tahtı mâr oldu
Âkıbet kayserin işi zâr oldu
Hicrân ile zâr oldu bu dünya bana

Sakın meyil verme zevk-i dünyaya
Sonra dalarsın aman hülyaya
Çarh-ı gerdûn dönmüş hicapla raha
Feryât ile zâr oldu bu dünya bana

Kemter Yusuf dertli ya dost yanarım
Dünya fânî handır anı neylerim
Âşıkım bir dilbere ben de gezerim
Hicrân ile zâr oldu bu dünya bana