Dün gece dün gece seyrim içinde

Ağustos 7, 2017

Dün gece dün gece seyrim içinde
Bir hüsnü dilberin cemâlin gördüm
fiirin dillerle dost hâlimi sordu
Mecnûn gibi saldı meni cihâna

Huri midir, gılman mıdır ey cânım?
Seni seven âşık terk eyler varın
fiems ile kamerde gördüm dîdârı
Mecnûn gibi saldı meni cihâna

Ela gözlü dilber beni neyledi
Dağları sahraları mekân eyledi
Âşıklar ma´şûkun vasfın eyledi
Mecnûn gibi meni saldın cihâna

Yüz bin güzel olsa yâr neylerim
Bir dilberin aşkına düştüm gezerim
Mah cemâlin güzel görmek dilerim
Mecnûn gibi meni saldı cihâna

Gece gündüz âh u zârım sen oldun
Açılmış goncalar sararıp soldu
Âşıklar arayıp ma´şûkun buldu
Mecnûn gibi saldı meni cihâna

Âlem-i ma´nâda gece zârımda
Bir haber almadım nazlı yârımda
Aşk u muhabbetin umman gölünde
Mecnûn gibi meni saldı cihâna

Gece gündüz sevdiğimi ararım
Âşığım men ağyâra yoktur kararım
Dört kitap içinde vasfını ederim
Mecnûn gibi meni saldı cihâna

Aşkın deryasında coşup çağladı
İnce bele altın kemer bağladı
Seni seven âşık her an ağladı
Mecnûn gibi meni saldı cihâna

Kemter Yusuf dertli hüsnü ile zârım
Sînemde yanar aşk ile nârın
Ben nice meth etmeyeyim yârim
Meni mecnûn edip saldı cihâna