Elya aşkından serin verenler

Ağustos 7, 2017

Elya aşkından serin verenler
Hakîkat bezminde gülün derenler
Dost yolunda serini verenler
Âşık oldum dîdârına hey

İlm-i hakîkatte küntünü kuranlar
Sâdık olup ikrârında duranlar
Bu bezm-i vahdet sırrına erenler
Âşık oldum güzel hâllerine hey

Arayıp küntünü ben sende buldum
Doksan bin kelâmı Miraçta sordun
Hatemi Miraç yolunda şîre verdin
Âşık oldum cemâline hey

Bezm-i hakîkatin gonca gülleri
Mest eyledi beni yârin dilleri
Durmadan akıyor gözüm selleri
Âşık oldum dîdârına hey

Yedi nişanda gördüm dîdârı
Sensin âşıklar gönülde varı
Müminler kıblesi bahr-i ummanı
Âşık oldum güzel hâllerine vay

Âşıkların hüsnü miracı yâr
Senin nûrundan doldu cihân yâr
Kaldır yüzünden hem nikâbın yâr
Divâneyim hem hâllerine hey

Bütün dünya benim olsa neylerim
Mecnûn gibi dost bağını beklerim
Yâr senin dîdârını görmek dilerim
Açılmış goncaları derenler hey

Güvercin donu ile pervâz eyledin
Yedi iklim çâr köşeyi nazar eyledin
Rum diyârını irşâd eyledin
Âlemler sultanı sensin hey

Âlem ile cihânım cânân sen oldun
Âlem-i ma´nâda yâr seni buldum
On sekiz bin âleme sen sultan oldun
Ehl-i beyt goncasının nûrusun hey

Gece gündüz hicrânım sen oldun
Açan gonca güller sararıp soldu
Gönül ikrârına bağlanıp durdu
Kamu dertliler Lokman’ı hey

Kemter Yusuf dertli feryâd eylerim
Gece gündüz yollarını beklerim
Her zaman inâyet senden dilerim
Bu kevn ü cihânın sultanı hey