Gene dosttan haber geldi

Ağustos 7, 2017

Gene dosttan haber geldi
Aşkım cûş eyledi bugün
Taramıştır siyah zülfünü
Aşkın Ceyhun etti beni

Gece gündüz hicrân oldum
Aşkından sararıp soldum
Yâr bağına giremez oldum
Ceyhun etti gözüm yaşı

Yâr aşkından ben mecnûnum
fiu cihânda ben ararım
İçime od düşmüş yanarım
Ceyhun etti dillerimi

Arayıp yâri bulaydım
Yâr bağına hem gireydim
Hilal kaşını keman edeydim
Ceyhun etti aşkın beni

Aşkın cûş eylemiş çağlar
Deli gönül durmaz ağlar
Herkes sevdiğini arar
Göz yaşımı Ceyhun etti

Kılavuzum şâh-ı merdan
Derdime hem oldu derman
Bozulmuştur gene devrân
Ceyhun etti güllerimi

Aşkından Ceyhun etseler
Yaraya merhem bulsalar
Yüz bin kılıç çalsalar
Aşkın Ceyhun etti beni

Meni gören mecnûn sanar
Yâr aşkı sînemde yanar
Cemâlini gören kanar
Gözüm yaşı Ceyhun etti

Kollarımı bağlasalar
Zehir verip dağlasalar
Gözüm yaşı çağlasalar
Aşkın Ceyhun etti beni

Güzeller mahı sen oldun
Mansur gibi dâra durdun
Hâlimi bir kez sordun
Ceyhun etti hâlin beni

Mecnûn etti bakışların
Elif lam mimdir kaşların
Ahu gibi hem sözlerin
Ceyhun etti aşkın beni

Hikmet ile saldın beni
Aşkından zâr ettin beni
Söylemedi hem dillerim
Ceyhun etti gözüm yaşı

Hilal kaşın kemend oldum
Dört kitap vasfında buldum
Yâr senin irfânında durdum
Ceyhun edip saldın beni

Soramadım bir hâlini
Sarpa göndermiş yolumu
Ağlatmıştır hem kulunu
Ceyhun etti aşkın beni

Dost elinde bâde içtim
Can ile serimden geçtim
Muhabbet gülüne düştüm
Ceyhun etti dillerimi

Ceyhun etti çeşmim akar
Yâr seyrânda bana bakar
Umman gibi sular akar
Ceyhun edip saldın beni

Yâr mekânın seyrân oldu
Ciğerlerim büryan oldu
Mûsa gibi Tûr’da durdu
Ceyhun etti hicrân beni

Bu aşk-ı İlâhi bahrine aldı
Deli gönül hicrândan doldu
Haydar-ı Kerrâr pirim oldu
Ceyhun etti bakışların beni

Seyrân olmuş yüce elin
Durmaz seni söyler dilim
Dost bağında gonca gülüm
Gözüm yaşı Ceyhun etti

Yücelere çıkmış bakar
Yârin aşkı sînem yakar
Gözüm yaşı durmaz akar
Ceyhun etti aşkın beni

Kelâm-ı hikmetim sensin
Dostum aşkı sînem yaksın
Cemâlini gören kansın
Gözüm yaşı Ceyhun etti

Aşkın hikmet olmuş rahı
Ol güzellerin hem mahı
Hicrân ile dolmuş bağı
Ceyhun etti aşkın beni

Yaralarım göz göz oldu
Derdime sen Lokman oldun
Dâim hep pinhânda durdun
Ceyhun etti aşkın beni

Ol güzel yâri bulsaydım
Güllerini cânım derseydim
Muhabbet bağına girseydim
Hicrân ile saldın beni

Muhabbet bağına girdim
İkrârımı sana verdim
Ali Haydar sana dedim
Ceyhun etti aşkın beni

Gece gündüz işim zârdır
Âşıklara dünya dârdır
Kerem kani lütfün vardır
Mürvet eyle hâllerime

Yücelerde seyreyledi
Aşkın beni neyledi
Âşıklar gülün derdi
Feryâd ile sardın beni

Misk ü amber kokar gülün
Durmaz akar çeşmim seli
Mecnûn etti yârin dili
Gözüm yaşı Ceyhun etti

fiems ü kamer güneş doğdu
Gönüller bir umman oldu
Yârim bana hoca oldu
Hicrân ile saldın beni

Yârdan dersimi aldım
Aşkı ile ummana daldım
Bir ikrâra dost bağlandım
Ceyhun etti aşkın beni

Katre aşkın umman eyler
Âşıklar ma´şûkun söyler
Nazlı yârim meni gözler
Mecnûn etti aşkın beni

Kemter Yusuf dertli kulum
Gam bürümüş sağım solum
Sen sultansın ben de kulum
Mecnûn etti aşkın beni