Gönül feryâd eder kamu hicrânına

Ağustos 7, 2017

Gönül feryâd eder kamu hicrânına
Ârif olan kanmaz asla devrâna
Döner çarh-ı gerdûn bak sen zamana
Öter garip bülbül gül yanındadır

Üçler beşler ile benim nazarım
Güzel dilber yâr ile pazarım
Gece gündüz odur benim nazarım
Öter garip turnalar göl yanındadır

Bu aşkın umman gülünü bilen
İkrârında sâdık kalp evini silen
Güzel sevdiğiyle irfâna giren
Öter garip bülbül gül yanındadır

Âşık olanlar ummana düştü
Güzel dost elinde meyinden içti
Yandı ciğerlerim bu cismim pişti
Nûş ettik zehri bal yanındadır

Bâde nûş eyledik yârin destinde
Kelâm hatm olmuşdur pirin postunda
Yüz dört kitap yazılmış anın vasfında
Kelâm eyledi Tûr yanındadır

Divâneler gibi meyinden alan
Sahra vü çölde ummana dalan
İlm ü irfânda dersini alan
Garip öter turnam göl yanındadır

Kemter Yusuf dertli gel kelâm eyle
Arayıp yârini cihânda söyle
Öyle bir dilbere hem meyil eyle
Öter garip andelip bağ yanındadır