Gönül gel seninle devrân edelim

Ağustos 7, 2017

Gönül gel seninle devrân edelim
Aslı bir noktadır hey deli gönül
Vücûdunu sûre-yi Rahman bilelim
Aslı bir noktadır hey deli gönül

Çâr köşe yetmiş yedi yoluna
Altmış altı ayrıldı anın Tûr’una
Bezmim hakîkattır vahdet nûruna
Aslı bir noktadır hey deli gönül

Vücûdun şehri ilm-i devrândır
On sekiz bin âlem ona hayrandır
On iki nokta burc ile candır
Aslı bir noktadır hey deli gönül

Mağrip ile meşrık ilmi hem-râhım
Vücut olmuştur cism-i irfânım
Âşık oldum yâre, durmaz ararım
Aslı bir noktadır hey deli gönül

Yedi iklim çâr köşeyi boyladım
Hakîkatı tek noktada birledim
Vücûd kevn ü mekân oldu gözledim
Aslı bir noktadır hey deli gönül

Vücûdun şehrini bir nazar eyle
Âlem beş söylerse sen bir söyle
Aşkın deryasını ey cânım boyla
Aslı bir noktadır her deli gönül

Kemter Yusuf dertli ilmi seyrânda
Hakîkat bir noktadır vahdet bucağında
Gül bülbül feryâd eder hem hicrânda
Aslı bir noktadır hey deli gönül