Gönül gel seninle gel devrân edelim

Ağustos 7, 2017

Gönül gel seninle gel devrân edelim
Hakîkat içinde yârimi gördüm
Yadi hat mushafı Kuran okuyalım
Hakîkat içinde yârimi gördüm

İlmi hakîkattir ey yâr
Âşıklar dâim ma´şûkun arar
Dört kitapta seni vasfeder
Hakîkat içinde yârimi gördüm

Gönül devrân cânân eyler
Bir noktada karar eyler
Yâr zülfünü durmaz tarar
Hakîkat içinde yârimi gördüm

Deli gönül hicrân eder
Garip bülbül dertli öter
Ayrılık ateşi bağrımda tüter
Hakîkat içinde yârimi gördüm

Gönül ilmi devrân eyler
Dilleri ilm-i hikmet söyler
Aşkın deryasını boylar
Hakîkat içinde yârimi gördüm

Gönül katre-i umman oldu
Dört kitabı hem okudu
Güzeller mâhı yâr ne oldu
Hakîkat içinde yârimi gördüm

Kemter Yusuf umman gibi
Kelâm eyle bir can gibi
Cemâlin hem nûreyn gibi
Hakîkat içinde yârimi gördüm