Gönül gel seyrân edelim

Ağustos 7, 2017

Gönül gel seyrân edelim
Ol güzel yâre gidelim
Aşkından hem cevlân edelim
Gel Allah’a dön Allah’a

Gönül seyrân eyle âlemi
Hakîkat bâbında kelâmı
Ol yârından al ilhamı
Gel Allah’a dön Allah’a

Deli gönül seyrân eder
Yâr bağına girmek diler
Göz yaşımı o yâr siler
Gel Allah’a dön Allah’a

Deli gönül bülbül olmuş
Vücûdunda bir Tûr olmuş
Arayıp o Hakk’ı bulmuş
Gel Allah’a dön Allah’a

Gönül çağlar umman gibi
fiems ü kamer nûreyn gibi
Çarh-ı gerdûn Tûr’un gibi
Gel Allah’a dön Allah’a

Dost bağını seyrân eyle
Ârif ol kelâmı dinle
Özünden hem cevlân eyle
Gel Allah’a dön Allah’a

Hâlime sen sırdâş oldun
Derdime hem Lokman oldun
Dost bağında reyhan oldun
Gel Allah’a dön Allah’a

Gönül seyrân sahrasında
Üç hurûfun arasında
Ol güzel Mansur dârında
Gel Allah’a dön Allah’a

Mansur ‘ilme’l-yakîn’ dedi
Dost bağına cânân erdi
Arayıp kendinden buldu
Gel Allah’a dön Allah’a

Tevekkülü âlem hem ol
Ol vücut nûru ile dol
Ol Hakk’ı kendinden bul
Gel Allah’a dön Allah’a

Kendine bir nazar eyle
Dört kitabı kelâm eyle
Ârif ol kendin rahmeyle
Gel Allah’a dön Allah’a

Allah Allah diyen dilber
Garip öter dost bülbüller
Ârifler dâim sırrını gizler
Gel Allah’a dön Allah’a

Gönül cânân divânedir
Ahd ile peymânım yârdır
Bu dünya vefâsız handır
Gel Allah’a dön Allah’a

Deli gönül seyrân eyler
Ârifler dünyayı neyler
Târifler kendini gözler
Gel Allah’a dön Allah’a

Deli gönül hem deminde
Ol burc u âsuman zeminde
Ol kırkların dost ceminde
Gel Allah’a dön Allah’a

Ârifler gör neylemiş
‘Gönül beytullahtır’ demiş
Sâdık ârifler ermiş
Gel Allah’a dön Allah’a

Ol gönül sahrasında
Garip bülbül hicrânında
Ol güzelin ikrârında
Gel Allah’a dön Allah’a

Deli gönül sen ârif ol
Dört kitabı kendinden sor
Bir noktaya sen âşık ol
Gel Allah’a dön Allah’a

Kemter Yusuf dertli söyle
Gönlünü bir seyrân eyle
Hakîkati sen orada gizle
Gel Allah’a dön Allah’a