Gönül seninle gel seyrân edelim

Ağustos 7, 2017

Gönül seninle gel seyrân edelim
Hakîkat içinde noktayı gördüm
Meylimi ezelden men sana verdim
Beni bu sevdaya elbet salan var

Üçler ile beşler pazar eylerler
Yediler kırklar devrân eylerler
Âşıklar rumuz kelâm söylerler
Beni bu sevdaya elbet salan var

Otuz iki hurûf bezmini eyle
ârif ol cânân âlemi gözle
Oku dört kitabı Kuran’da söyle
Beni bu sevdaya elbet salan var

Otuz iki hurûfun aslı bir noktadır
Sırr-ı küntü kenzin vahdette candır
Yedi harf okudum ilm-i Kuran’dır
Beni bu sevdaya elbet salan var

Üç hurûf hey dostum hem onda gördüm
İki noktanın hem de bezmine erdim
Yedi harfi giydim bir âlem oldum
Beni bu sevdaya elbet salan var

Bismişâhi yedi harf bana dost oldu
Mevcûdât âlemi ol anda durdu
Be altında cânân nokta sen oldun
Beni bu sevdaya elbet salan var

Ol ba-i bismillahı dostum okudum
Vücûdu’l-esmâ ile vahdette doldun
Doksan bin âyetin aslını buldum
Beni bu sevdaya elbet salan var

Ba-yi bismillah ile okundu cihân
Vücûdu’l-esmâ oldu kaf ile Kuran
Arayıp sırr-ı mübhemi orada bulan
Beni bu sevdaya elbet salan var

Kef ile nunda ol cihân doğdu
Yüz yirmi bin kelâm Ahmet’ten sordu
Büsbütün âleme o sultan oldu
Beni bu sevdaya elbet salan var

On iki nokta anın atası oldu
Bin bir ismi ile kelâmı sordu
İki kaşın arası hem Miraç oldu
Beni bu sevdaya elbet salan var

Bu kelâm-ı hikmet bir umman oldu
Altı bin altı yüz altmış altı âyet okudu
Doksan bin kelâmı eliften sordu
Beni bu sevdaya elbet salan var

Bin bir isminle cânân zuhûra geldin
Kimin nâra kimin de nûra saldın
Kimin güman kimin imana saldın
Beni bu sevdaya elbet salan var

Muhamed Ali’dir Ali Muhammed
İlm-i hikmet ile doldu bu cihân
Ârif ol seyreyle bir kez Kuran’ı
Beni bu sevdaya elbet salan var

Kuran-ı nâtıktan ilhamı hey can aldım
On sekiz bin âlemi cihâna saldım
Kandil-i kudrette bir zaman kaldım
Beni bu sevdaya elbet salan var

Üç yüz altmış altı sûreyi insanda gördüm
Sırr-ı küntü kenzi Kuran’da buldum
Gözsüzlerden de sen gizli durdun
Beni bu sevdaya elbet salan var

Hâlık mısın mahluk musun ya nesin
Bu âlemde kurban niçin durursun
Kimini la’da kimini illa’da korsun
Beni bu sevdaya elbet salan var

Mısır illerinde sultan sen oldun
Cibrîl’e kelâmı cânım sen sordun
Gelip ol Kâbe’nin damında durdun
Beni bu sevdaya elbet salan var

Üç ihlası dostum sen vird eyledin
Elli yedi bin âşık virdin söyledi
Cismin âşıklara yakîn eyledin
Beni bu sevdaya elbet salan var

Elif lâm mim güzel cismi sen oldun
Bu kevn ü cihân nûrunla doldu
On sekiz bin âlem cânân var oldu
Beni bu sevdaya elbet salan var

Kemter Yusuf dertli söyler cânım
Bezm-i hakîkattir benim Kuran’ım
Fehmeyle kendini Âdem’i tanı
Beni bu sevdaya elbet salan var