Gözlerin ve’l-fecrin okur dillerin

Ağustos 5, 2017

Gözlerin ve’l-fecrin okur dillerin
‘Elif lâm mim’ yârin kaşların
Büsbütün cihâna değer gözlerin
Böyle bir dilbere kul ettin beni

fiems ile kamerdir mah-ı tâbânın
Sana kurban olsun bu şirin cânım
Benim arzumânım güzel dîdârın
Böyle bir dilbere kul ettin beni

fiems ile kamerdir senin dîdârın
Leylâ mecnûn için bekler pınarın
Âşık olan neyler ol ağyârın
Böyle bir dilbere kul ettin beni

fiems ile kamerdir senin cemâlin
Dört kitap içinde okunûr adın
Elli yedi bin âşığın mah-ı tâbânın
Böyle bir dilbere kul ettin beni

Kemter Yusuf dertli hicrân eyleme
Leyfetü’l-esrârın devrân eyleme
Bu sırr-ı hikmeti cânım söyleme
Böyle bir dilbere kul ettin beni