Kiramen katibin alır destine

Ağustos 7, 2017

Kiramen katibin alır destine
Âşık olan gül gönderir dostuna
Kelime-yi tevhit yazılıdır postuna
Arzumanım sensin ya Muhammed

O güzel nûruna salavât verdim
Yüz dört kitap destinde yâr seni gördüm
Hâk u turâbına yüzümü sürdüm
İntizârım sensin ya Muhammed

Ümmü’l-Kuran olmuştur senin cemâlin
Pervane eylemiş aşk ile nârım
Gece gündüz sanadır dâim intizârım
Arzumanım sensin ya Muhammed

Sen şefaât kânisin bir imdâd eyle
Bu günahkar hâlime bir nazar eyle
Dü cihânda kuluna şefaât eyle
İntizârım sensin ya Muhammed

Âlemlerin sultanı sen oldun
Bu kevn ü âlem nûrunla doldu
Âlem-i ma´nâda men seni gördüm
Arzumanım sensin ya Muhammed

Gece gündüz zâr eyleyip ağlarım
Senden bir imdâd olmazsa neylerim
Her dâim senden mürvet dilerim
İntizârım sensin ya Muhammed

Elli yedi bin âşık seni söyledi
On sekiz bin âlem ‘yâ resül’ dedi
Günahkar kulların senden imdâd diledi
Arzumanım sensin ya Muhammed

Doksan bin perdeyi araya gerdin
Nice kimselerin destinden aldın
Doksan bin kelâmı Miraçta sordun
İntizârım sensin ya Muhammed

Kemter Yusuf ağlar gezer cihânda
fiefaât eyle bize ulu divanda
Aşk u muhabbetin bu şirin canda
Arzumanım sensin ya Muhammed