Men dertliyim dâim ağlar gezerim

Ağustos 7, 2017

Men dertliyim dâim ağlar gezerim
Yaralandı sînem ya dost bir imdâd eyle
Aşkından mecnûna dönmüş gezerim
Yaralandı sînem ya dost bir imdâd eyle

Yâr senin aşkından feryâddır zârım
Hüsnü cemâline pek intizârım
Yanar bu sînemde aşk ile nârım
Yaralandı sînem dost bir imdâd eyle

Dost demişim ben güzel pirime
Sırrı pinhân olmuş aslı nûruna
Ol Hazreti Mûsa’nın güzel nûruna
Yaralandı sînem dost bir imdâd eyle

Mûsa’nın Tûr’unda kelâm eyledi
Eyüb’ün yarasını merhem eyledi
Yakub’un çeşmini umman eyledi
Yaralandı sînem dost bir imdâd eyle

Kemter Yusuf dertli yaram derindir
Benim arzumanım ol nazlı pirimdir
Bu sırr-ı vahdet hüsnünde nûrdur
Yaralandı sînem bir imdâd eyle