Neylerim dünyayı hicrândır bana

Ağustos 7, 2017

Neylerim dünyayı hicrândır bana
Hâlimi bildirsen ey cânım sana
Göster dîdârını yâr kana kana
Gönül eğlencesi yâr olmayınca

Elli yedi bin âşığın yüzü gülmedi
Bu dünyada kimse gonca gülü dermedi
Rakipler bu sırra asla ermedi
Gönül eğlencesi yâr olmayınca

Herkes sevdiği ile ülfet eyliyor
Âşık olan ma´şûkunu gözlüyor
Zâlim kahpe felek gör ki neyliyor
Gönül eğlencesi yâr olmayınca

Ağyâr ne bilir benim hâlimden
Kelâmı hikmet olmuş vasfı dilimden
Bir haber almadım nazlı gülümden
Gönül eğlencesi yâr olmayınca

Kemter Yusuf dertli gel sabır eyle
Gönül şehrinde sen bir karar eyle
Dert ehlini bul hâllerini söyle
Gönül eğlencesi yâr olmayınca