Sabahın seherinde ilm-i ma´nâda

Ağustos 7, 2017

Sabahın seherinde ilm-i ma´nâda
Arzumanım kaldı gözü elâda
Öter garip bülbül bağda sahrada
Güneş mi doğdu yüzünden sunam

Sabahın seherinde vahdet elinde
Kul eyle sen beni aman behrinde
Bir selam göndersem seher elinde
Bir bergüzar versen zülfünden sunam

Sabahın seherinde kendi hâlimde
Yârin bağında gonca gülümde
Arzumanım kaldı şirin dilimde
Dermedim goncayı ey güzel sunam

Sabahın seherinde bülbül zârında
Bir selam göndersem nazlı yârime
Yakma bizi cânım cehennem nârına
Kanmadım dîdârına ey güzel sunam

Sabahın seherinde hikmet eyledi
Âşıklar ma´şûkun her an söyledi
Gitti günlerim zaman kalmadı
Ah u zâr ile geçti günlerim sunam

Açılmış gonca gülümü derseydim
Ah o güzel yâra men de erseydim
fiu fakir hâlime nazar etseydin
Hicrân ile geçti günlerim sunam

Zemzem pınarında Hakk’ın rahında
fiems ü kamer doğdu hüsnü mahında
Bülbül olaydım yârin bağında
Görmedim yazını ey güzel sunam

Nedir bu ıstırabım nedir bu zârım
Cemâlin nûrunda pek intizârım
Sînemde yanar aşk ile nârım
Görmedim yüzünü ey güzel sunam

Sînemde yanar ıstıraptır nârım
Göster cemâlini terkeylerim varım
Ey gül yüzlü dilber göster dîdârın
Kim uçurdu seni ey güzel sunam

Coşkun sular gibi çağlar giderim
Dermedim güllerin güzel neylerim
Gahî ağlarım gahî söylerim
Göster cemâlin ey güzel sunam

Yâr bağına girdim aşk rahinde
Âşıklar kanmış yârin meyinde
Goncalar reyhan olmuş bülbül sesinde
Leblerin bal olmuş ey güzel sunam

Sahra vü çöllerde kalmışım cânım
Gece gündüz sevdiğimi ararım
Bülbül gibi vuslatını dilerim
Güllerini dermedim ey güzel sunam

Açılmış güllerin mis gibi kokar
Sînem yaralıdır gözlerim kan ağlar
Âşık olan cânım ma´şûkun arar
Göster dîdârın ey güzel sunam

Kemter Yusuf dertli meylimi verdim
Dost bağına girip gülleri derdim
Âşıkız ol yâre vasfın eyledim
Mah cemâlini göster ey güzel sunam