Sabahın seherinde indim bağlara

Ağustos 7, 2017

Sabahın seherinde indim bağlara
Çiğde bülbül öter gül yaralandı
Bakmaz mısın şu çeşmim yaşına
Gözüm yaşı akar gül yaralandı

Dumanlandı yine şu yüce dağlar
Güz oldu yine bozuldu bağlar
Menim bu biçâre gönlüm ağlar
Öter garip bülbül gül yaralandı

Sabahın seherinde seyrân eyledim
İnip aşkın deryasın boyladım
Dost bağına girdim güllerin derdim
Öter garip bülbül gül yaralandı

Garip bülbül güle cevr ü cefâsı
Âşıkların cânım yoktur sefâsı
O güzel dilberin çoktur vefâsı
Öter garip bülbül gül yaralandı

Bir kez girseydim dostun bağına
Cânım kurban dedim senim rahına
Meylimi vermişim güzeller şâhına
Öter garip bülbül gül yaralandı

Meni gören deli mecnûndur sanar
O yârın aşkı sînemde yanar
Güllerini deren gönüller kanar
Öter garip bülbül gül yaralandı

Gönül divânedir bu cismim ağlar
Dîdelerin eşki durmadan çağlar
Aşkın kelâmı leblerinden akar
Öter garip bülbül gül yaralandı

Sabahın seherinde ilm-i vahdette
Yârin bağında gonca-yı rahta
Bir haber almadım ol hüsnü mahta
Öter garip bülbül gül yaralandı

Sabahın seherinde sazımı çaldım
O yârin bağında hem mihman kaldım
Gönül divânesi Leylâ mı sandın
Öter garip bülbül gül yaralandı

Ol yârin bağında gülün dereydim
Ezeli ebedi meylimi vereydim
Arayıp da mah cemâlin göreydim
Öter garip bülbül gül yaralandı

Kemter Yusuf dertli feryâda daldım
Bir güle meylimi bağlayıp kaldım
Ol hüsnü dilber benimdir sandım
Öter garip bülbül gül yaralandı