Sakın meyil verme fânî dünyaya

Ağustos 7, 2017

Sakın meyil verme fânî dünyaya
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül
Aldanma sakın ağyârın hâline
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Nice Süleymanlar konup göçtüler
Ecel şarabını canlar içtiler
Nice kimseler bu hep benim dediler
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Bakmaz mısın çarh-ı gerdûn hâline
Kimse dayanmaz ol feleğin zârına
Yanarsın sonra nefsinin nârına
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Bu vefâsız çarh-ı gerdûn dönüyor
Nice kimseler de ana kanıyor
Bu aşkın âlemi özde yanıyor
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

On sekiz bin âlemin habibi ne oldu
Bu dünya yedi kere boşalıp doldu
Yüz yirmi dört bin nebi ahir mevt oldu
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Elli yedi bin âşık canlar geçtiler
Nice kimseler felek pençesine düştüler
Kimi nârda kimi nûrda göçtüler
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Bu fânî dünyaya bir nazar eyle
Ârif ol kelâm-ı hikmeti dinle
Çarh-ı gerdûn dönmüş bir nazar eyle
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Çarh-ı gerdûn vefâsızdır hem döner
Aldananlar cehennem nârında yanar
Vefâsız kimseler dünyaya yanar
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Bu dünya fânîdir vefâsız dedi
Kimine libas kimine hicrân verdi
Sâdıklar dünyaya meyil vermedi
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Kemter Yusuf dertli sakın aldanma
Dünyaya meyil verip eğlenip kalma
Ol nefsin ateşine âkıbet yanma
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül