‘Ve’l-Kur‘ân’ âyeti okudu cihân

Ağustos 5, 2017

‘Ve’l-Kur‘ân’ âyeti okudu cihân
Dört kitap sûresi hem oldu beyân
Doksan bin âyeti bir nokta sayan
Yedullah âyeti Âdem’de gördüm

Hâliku’l-âlemîn nazar eyledi
Allemü’l-esmâ vücûdu’l-insân dedi
Doksan dokuz esmâyı âdem’e verdi
Esmâü’l-hüsnâyı âdem’de gördüm

Elif emreyledi var oldu cihân
Sırr-ı ‘küntü kenzin’ noktada ayan
Çâr enâsır şeş cihet cân içinde cân
Ol Tûr-ı Sînâ’yı âdem’de gördüm

Çâr enâsır şeş cihâtı mahmûr eyledi
Yirmi dokuz hurûfu mevcûd eyledi
Altı bin altı yüz altmış âyet söyledi
Ol sûre-yi Rahmân’ı Âdem’de gördüm

Lâ harfiyle nazar kıldım cihânı
İllâ bâbında kurduk biz bu irfânı
Kan şehrinde okuduk ilm-i Kur’an’ı
Ol furkan ilmini Âdem’de gördüm

Bâ-yı Bismillahdır senin cemâlin
Elestü bezminde sana ikrârım
Ol sırr-ı mübhemi sende ararım
Leyfetü’l-esrârı Âdemde gördüm

Bu ilm-i vahdet bir devrân eyledi
Ârifler âdem’e nazar eyledi
Elli yedi bin âşık canân söyledi
Ümmü’l-kitâbı âdem’de gördüm

Kemter Yusuf dertli gel vahdet eyle
Bu ilm-i âlemi bir devrân eyle
Âdem ilmü’l-Kuran’dır bir nazar eyle
Ol kevn ü mekânı Âdem’de gördüm