Vücûdumu seyreyledim

Ağustos 7, 2017

Vücûdumu seyreyledim
İlm ile devrân eyledim
Yâr aşkından hem söyledim
Bir noktadır aslı yârin

Vücûdumu devrân eyle
İlmi Kuran’dan söyle
Vahdetini orda gizle
Aslı bir noktadır yârin

Vücûd nazargahım oldu
Aslını orada buldu
Sırrı ile peymânda durdu
Aslı bir noktadır yârin

Vücut ilmi dünya oldu
Ârifler arayıp orada buldu
Cemi umman kelâm oldu
Aslı bir noktadır yârin

Çâr enâsır şeş ciheti
Ma‘mûr eyle yedi hattı
Fehm eylersen zât u sıfâtı
Aslı bir noktadır yârin

Yârim oldu ilm-i cenân
Ârifler kendinden arar
Tabibim yaramı sarar
Aslı bir noktadır yârin

Vücutta meyhane gördüm
Ben pirimden irşâd oldum
Mansur gibi dâra durdum
Aslı bir noktadır yârin

Bu rumuz aslını bilen
Aşkın şarabını içen
Cânı ile serinden geçen
Aslı bir noktadır yârin

Vücut bir feyz-i âlemdir
Âriflere meyhanedir
Âşıkların hem yârıdır
Aslı bir noktadır yârin

Vücut kevn ü umman oldu
Hakk’ı orada hem buldum
Kendimden kendimi sordum
Aslı bir noktadır yârin

On yedi kapı seyrânım
Cemâline dost hayranım
Fânî cihânı neylerim
Aslı bir noktadır yârin

Arş u semâvât sendedir
Vahdet ile peymândadır
Sır ile Kuran noktadır
Aslı bir noktadır yârin

Çâr enâsırın bildim
fieş cihette cânım durdum
Vücûdun şehrini kurdun
Aslı bir noktadır yârin

Âriflere perde yoktur
O yârimin lütfu çoktur
fiefaât münkire yoktur
Aslı bir noktadır yârin

Kemter Yusuf cânân aldı
Vücûd deryasına daldı
Hakîkat orada gizlendi
Aslı bir noktadır yârin