Vücûdun şehrini seyrân ederken

Ağustos 7, 2017

Vücûdun şehrini seyrân ederken
Kevn ü mekân sûre-yi rahman sendedir
Yedi eflak levlâk sûresini okurken
Burc-ı âsumanım sendedir

Üç yüz altmış sûreyi gördüm
Yedi hat mushaf Kuran’ı okudum
Çâr anâsır şeş ciheti bildim
Ümmü’l-kitap sendedir

Vücûdun şehrinde yârimi gördüm
Doksan bin âyetin sırrına erdim
Yedi iklim çâr köşede durdum
Yirmi dokuz hurûf sendedir

Vücûdun şehrinde bir dükkan buldum
Kelâm-ı hikmeti orada okudum
Gönül ikrâra bağlanıp durdum
Sırr-ı küntü kenzin sendedir

Yedi yüz yetmiş haneyi gördüm
Aşk bâdesini için, meyinde durdum
Cihânı gezip kendimde buldum
Nâr-ı çâkerem nûr-ı Huda sendedir

Yedi iklim çâr köşe hem irfân oldu
Yedi eflak sûre orada okundu
Vücûdun âleme kevn ü mekân oldu
Ene’l-Hak sûre-yi rahman sendedir

Kemter Yusuf dertli ey cânım erdim
On yedi kapıyı kendimde buldum
Ümmü’l-kitabı orada okudum
Kevn ü mekân sûre-yi rahman sendedir